L'especialitat

L'ESPECIALITAT I LA TITULACIÓ


Som l’especialitat infermer/a que aborda el nivell de salut de les persones en  relació al medi laboral, amb l'objecte prevenir les conseqüències de l'impacte del treball sobre la població treballadora, tenint en compte les característiques individuals del treballador, del lloc de treball i de l'entorn soci-laboral en què aquest es desenvolupa. Per això, la infermera del treball proporciona una atenció especialitzada en salut laboral. amb mitjans humans i materials  per realitzar les activitats preventives a fi de garantir l'adequada protecció de la seguretat i salut de els treballadors, assessorant i assistint a l'empresari, als treballadors i als seus representants i als òrgans de representació especialitzats.

 

La Infermeria del Treball té un perfil professional específic dins dels servei de prevenció, amb unes competències i responsabilitats que li són pròpies, tal i com s'estableix al programa formatiu de l'especialitat.


FUNCIONS DE LA INFERMER/A ESPECIALISTA

La infermera especialista en Infermeria del Treball, com a membre de l'equip que constitueix el Servei de Prevenció, esta capacitada per dur a terme les següents funcions:

 • Disseny, aplicació i coordinació dels plans i programes d'actuació preventiva.
 • Avaluació de factors de risc.
 • Determinació de prioritats en l'adopció de mesures preventives i vigilància de la seva eficàcia.
 • Informació i formació a la població treballadora.
 • Prestació de primers auxilis i plans d'emergència.
 • Vigilància de la salut.
 • Recollida sistemàtica de dades sobre els problemes específics de salut, anàlisi i interpretació per a ser utilitzades en la planificació, realització i avaluació d'accions posteriors, inclosa la recerca epidemiològica en l'àmbit de la salut del treball


HISTÒRIC DE L'ESPECIALITAT

 • Decret 1036/1959, de 10 de juny de 1959. Ordre del 21 de novembre. Creació dels serveis mèdics d’empresa i aprovació del Reglament dels Serveis Mèdics d’Empresa
 • Ordre de 9 de març 1971. Plan Nacional de Higiene y Seguridad en el Trabajo
 • RD 2133/1976, de 10 d’agost. El Servei Social d’Higiene i Seguretat del Treball
 • Decret 36/1978 de 16 de novembre. Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
 • Llei 14/86 General de Sanitat, capítul IV. L’actuació sanitària a l’àmbit de la salut laboral
 • RD 992/1987 es publica el Decret d’especialitats d’infermeria (comadrones, pediatria, salut mental i comunitària, cures especials i geriatria, gerència i administració de serveis d’infermeria) deixa en l’oblit als ATS/DUE d’empresa
 • Ley 31/1995, de 8 de novembre de Prevención de Riesgos Laborales (LPRL)
 • RD 450/2005,  de 22 d’abril, sobre Especialidades de Enfermería (BOE núm. 108, de 6 de Mayo de 2005, artículo 2d)
 • Ordre  SAS/1348/2009, de 6 de maig, per la que s'aprova i publica el programa formatiu de l'especialidad d'Infermería del Treball. Programa formatiu de l'especialitat infermeria del treball.

 


COM OBTENIR EL TÍTOL ACTUALMENT

Per obtenir el títol d’infermera especialista en infermeria del treball l’única via d’accés es: EIR o via ordinària

 

Cada any el Ministeri de Sanitat convoca, durant el mes de setembre aproximadament, les  places de formació especialitzada  per accedir als estudis d’infermera resident. (Fins a dia d'avui Catalunya no ha convocat cap plaça EIR en Infermeria del treball)

 

            Altres situacions

 • Vies d’accés esgotades: La via de la disposició transitòria tercera per obtenir el títol es va tancar el 7 de maig de 2006 i per a la via de la disposició transitòria segona, el 22 de març de 2010.
 • Títols estrangers: L’homologació i/o reconeixement de títols estrangers per exercir com a infermera del treball l’atorga el Ministeri d’Educació.

 


ON TREBALLA LA INFERMER/A DEL TREBALL

 • Serveis de prevenció propis
 • Serveis de prevenció aliens
 • Organitzacions i empreses
 • Mútues d’accidents de treball i Malalties Professionals de la SS
 • Unitats de Salut Laboral
 • Exercici lliure de la professió